báo cáo tài chính
Quý IV/2023 Ngày đăng Xem online Tải về
HAX - Giải trình Kết quả kinh doanh theo báo cáo kiểm toán năm 2023 04/03/2024
10:30:14
HAX - Báo cáo kiểm toán năm 2023 - Hợp nhất 04/03/2024
10:26:52
HAX - Báo cáo kiểm toán năm 2023 - Riêng 04/03/2024
10:25:14
HAX - Báo cáo tài chính Hợp nhất Q4/2023 29/01/2024
17:57:52
HAX - Báo cáo tài chính Riêng Q4/2023 29/01/2024
17:57:26
HAX - Giải trình Kết quả kinh doanh Q4/2023 29/01/2024
17:56:24
Quý III/2023 Ngày đăng Xem online Tải về
HAX - Báo cáo tài chính Hợp nhất Q3/2023 24/10/2023
16:52:22
HAX - Báo cáo tài chính Riêng Q3/2023 24/10/2023
16:51:44
HAX - Giải trình Kết quả kinh doanh Q3/2023 24/10/2023
16:00:42
Quý II/2023 Ngày đăng Xem online Tải về
HAX - Giải trình KQKD Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2023 15/08/2023
18:18:50
HAX - Báo cáo soát xét Kiểm toán 6 tháng đầu 2023 - Hợp nhất 15/08/2023
18:15:39
HAX - Báo cáo soát xét Kiểm toán 6 tháng đầu 2023 - Riêng 15/08/2023
18:12:49
HAX - Giải trình Kết quả kinh doanh Q2/2023 27/07/2023
13:47:34
HAX - Báo cáo tài chính Hợp nhất Q2/2023 27/07/2023
13:47:08
HAX - Báo cáo tài chính Riêng Q2/2023 27/07/2023
13:46:49
Quý I/2023 Ngày đăng Xem online Tải về
HAX - Giải trình Kết quả kinh doanh Q1/2023 26/04/2023
15:30:10
HAX - Báo cáo tài chính Hợp nhất Q1/2023 26/04/2023
15:29:30
HAX - Báo cáo tài chính Riêng Q1/2023 26/04/2023
15:28:15