báo cáo tài chính
Quý IV/2021 Ngày đăng Xem online Tải về
HAX - Báo cáo kiểm toán năm 2021 - Hợp nhất 07/03/2022
16:00:35
HAX - Báo cáo kiểm toán năm 2021 - Riêng 07/03/2022
16:00:09
HAX - Giải trình kết quả kinh doanh Q4/2021 sau kiểm toán 07/03/2022
15:59:31
HAX - Giải trình Hoạt động kinh doanh Q4/2021 07/02/2022
09:42:32
HAX - Báo cáo tài chính Hợp nhất Q4/2021 30/01/2022
08:04:37
HAX - Báo cáo tài chính Riêng Q4/2021 30/01/2022
08:04:08
Quý III/2021 Ngày đăng Xem online Tải về
HAX - Giải trình Hoạt động kinh doanh Q3/2021 15/10/2021
13:58:02
HAX - Báo cáo tài chính hợp nhất Q3/2021 15/10/2021
13:59:55
HAX - Báo cáo tài chính riêng Q3/2021 15/10/2021
14:00:33
Quý II/2021 Ngày đăng Xem online Tải về
HAX_ Giải trình KQKD Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2021 09/08/2021
18:07:27
HAX_ Báo cáo soát xét Kiểm toán 6 tháng đầu 2021_Riêng 09/08/2021
18:06:51
HAX_ Báo cáo soát xét Kiểm toán 6 tháng đầu 2021_Hợp nhất 09/08/2021
18:05:23
HAX - Giải trình Hoạt động kinh doanh Q2.2021 27/07/2021
13:14:49
HAX - Báo cáo tài chính riêng Q2/2021 27/07/2021
13:14:09
HAX - Báo cáo tài chính hợp nhất Q2/2021 27/07/2021
13:12:37
Quý I/2021 Ngày đăng Xem online Tải về
HAX - Giải trình Hoạt động kinh doanh Q1.2021 20/04/2021
10:07:14
HAX - Báo cáo tài chính Hợp nhất Q1.2021 20/04/2021
10:06:54
HAX - Báo cáo tài chính Riêng Q1.2021 20/04/2021
10:06:16