báo cáo tài chính
Quý IV/2018 Ngày đăng Xem online Tải về
HAX BC KIEM TOAN HOP NHAT NAM 2018 01/02/2019
13:37:00
HAX BC KIEM TOAN ME NAM 2018 01/02/2019
13:37:00
HAX BCTC HOP NHAT QUY 4 2018 18/01/2019
14:37:00
HAX BCTC ME QUY 4 2018 18/01/2019
14:37:00
HAX Giai trinh chenh lech KQKD Q4 va nam 2018 21/01/2019
13:30:00
HAX Giai trinh chenh lech ket qua hoat dong kinh doanh theo bao cao kiem toan 2018 11/02/2019
14:14:00
Quý III/2018 Ngày đăng Xem online Tải về
HAX BCTC HOP NHAT QUY 3 2018 18/10/2018
13:45:00
HAX BCTC ME QUY 3 2018 18/10/2018
13:45:00
HAX CBTT giai trinh loi nhan Q3-2018 22/10/2018
16:54:00
Quý II/2018 Ngày đăng Xem online Tải về
HAX BC KIEM TOAN SOAT XET HOP NHAT QUY 2 2018 15/08/2018
17:00:00
HAX BC KIEM TOAN SOAT XET ME QUY 2 2018 15/08/2018
17:00:00
HAX BCTC HOP NHAT QUY 2 2018 20/07/2018
14:00:00
HAX BCTC ME QUY 2 2018 20/07/2018
14:00:00
HAX Giai trinh chenh lech loi nhuan Q2 2018 26/07/2018
09:13:00
HAX Giai trinh KQHDKD theo ket qua kiem toan SX 6T - 2018 13/09/2018
17:04:00
Quý I/2018 Ngày đăng Xem online Tải về
HAX BCTC HOP NHAT QUY 1.2018 20/04/2018
15:00:00
HAX BCTC ME QUY 1 2018 20/04/2018
15:00:00
HAX Giai trinh chenh lech loi nhuan Quy 1 nam 2018 02/05/2018
14:47:00