báo cáo tài chính
Quý IV/2020 Ngày đăng Xem online Tải về
HAX - Giải trình hoạt động kinh doanh theo Báo cáo kiểm toán năm 2020 25/02/2021
10:47:57
HAX - Báo cáo kiểm toán năm 2020 - Hợp nhất 25/02/2021
10:47:26
HAX - Báo cáo kiểm toán năm 2020 - Riêng 25/02/2021
10:46:03
HAX - Giải trình KQKD Quý 04/2020 và lũy kế năm 2020 29/01/2021
16:45:44
HAX - BCTC Riêng Quý 4 và lũy kế năm 2020 29/01/2021
16:45:08
HAX - BCTC Hợp nhất Quý 4 và lũy kế năm 2020 29/01/2021
16:37:40
Quý III/2020 Ngày đăng Xem online Tải về
HAX - Giải trình KQKD Quý 03/2020 và lũy kế 09 tháng đầu năm 2020 12/10/2020
16:51:17
HAX - BCTC Riêng Quý 3 năm 2020 12/10/2020
11:23:02
HAX - BCTC Hợp nhất Quý 3 năm 2020 12/10/2020
11:19:03
Quý II/2020 Ngày đăng Xem online Tải về
HAX_ Giải trình KQKD Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2020 29/07/2020
14:41:21
HAX_ Báo cáo soát xét Kiểm toán 6 tháng đầu 2020_Riêng 29/07/2020
14:39:33
HAX_ Báo cáo soát xét Kiểm toán 6 tháng đầu 2020_Hợp nhất 29/07/2020
14:38:25
HAX_Giải trình KQKD Quý 2 Năm 2020 20/07/2020
10:49:24
HAX- BCTC Hợp Nhất Quý 2 Năm 2020 20/07/2020
10:48:09
HAX_ BCTC Riêng Quý 2 Năm 2020 20/07/2020
10:44:17
Quý I/2020 Ngày đăng Xem online Tải về
HAX- Giải trình KQKD Quý 1 năm 2020 20/04/2020
15:30:38
HAX- BCTC Hợp Nhất Quý 1 Năm 2020 20/04/2020
15:23:12
HAX- BCTC riêng Quý 1 Năm 2020 09/04/2020
08:22:21