báo cáo tài chính
Quý IV/2014 Ngày đăng Xem online Tải về
HAX BC KIEM TOAN HOP NHAT NAM 2014 28/03/2015
13:13:00
HAX BC KIEM TOAN ME NAM 2014 26/03/2015
14:19:00
HAX BCTC HOP NHAT QUY 4 2014 06/02/2015
09:00:00
HAX BCTC ME QUY 4 2014 07/02/2015
11:35:00
Quý III/2014 Ngày đăng Xem online Tải về
HAX BCTC HOP NHAT QUY 3 2014 05/11/2014
15:00:00
HAX BCTC ME QUY 3 2014 01/11/2014
13:34:00
Quý II/2014 Ngày đăng Xem online Tải về
HAX BC KIEM TOAN SOAT XET HOP NHAT QUY 2 2014 25/08/2014
16:24:00
HAX BC KIEM TOAN SOAT XET ME QUY 2 2014 19/08/2014
15:30:00
HAX BCTC HOP NHAT QUY 2 2014 05/08/2014
16:57:00
HAX BCTC ME QUY 2 2014 21/07/2014
15:30:00
HAX Dinh chinh BCTC HN Q2 2014 15/08/2014
10:10:00
HAX CBTT trinh bay lai so su dau ky tren Bang luu chuyen tien te cua BCTC SX 6T 2014 10/09/2014
10:17:00
Quý I/2014 Ngày đăng Xem online Tải về
HAX BCTC HOP NHAT QUY 1 2014 09/05/2014
14:22:00
HAX BCTC ME QUY 1 2014 20/04/2014
13:00:00