báo cáo tài chính
Quý IV/2013 Ngày đăng Xem online Tải về
HAX BC KIEM TOAN HOP NHAT NAM 2013 28/03/2014
15:37:00
HAX BC KIEM TOAN ME NAM 2013 28/03/2014
15:39:00
HAX BCTC HOP NHAT QUY 4 2013 11/02/2014
09:25:00
HAX BCTC ME QUY 4 2013 23/01/2014
11:30:00
Quý III/2013 Ngày đăng Xem online Tải về
HAX BCTC HOP NHAT QUY 3 2013 06/11/2013
16:00:00
HAX BCTC ME QUY 3 2013 14/10/2013
16:57:00
Quý II/2013 Ngày đăng Xem online Tải về
HAX BC KIEM TOAN SOAT XET HOP NHAT QUY 2 2013 28/08/2013
16:05:00
HAX BC KIEM TOAN SOAT XET ME QUY 2 2013 28/08/2013
16:05:00
HAX BCTC HOP NHAT QUY 2 2013 14/08/2013
16:28:00
HAX BCTC ME QUY 2 2013 13/08/2013
13:45:00
Quý I/2013 Ngày đăng Xem online Tải về
HAX BCTC HOP NHAT QUY 1 2013 03/05/2013
16:00:00
HAX BCTC ME QUY 1 2013 24/04/2013
13:00:00