báo cáo tài chính
Quý IV/2017 Ngày đăng Xem online Tải về
HAX BC KIEM TOAN HOP NHAT NAM 2017 22/01/2018
17:00:00
HAX BC KIEM TOAN ME NAM 2017 22/01/2018
17:00:00
HAX BCTC HOP NHAT QUY 4 2017 20/01/2018
14:56:00
HAX BCTC ME QUY 4 2017 20/01/2018
14:56:00
HAX Giai trinh chenh lech KQKD Q4 2017 25/01/2018
08:23:00
HAX Giai trinh chenh lech Ket qua hoat dong sxkd nam 2017 29/01/2018
10:37:00
Quý III/2017 Ngày đăng Xem online Tải về
HAX BCTC HOP NHAT QUY 3 2017 12/10/2017
15:34:00
HAX BCTC ME QUY 3 2017 12/10/2017
15:34:00
HAX Giai trinh chenh lech Loi nhuan Q3-2017 17/10/2017
14:49:00
Quý II/2017 Ngày đăng Xem online Tải về
HAX BC KIEM TOAN HOP NHAT QUY 2 2017 24/07/2017
17:40:00
HAX BC KIEM TOAN ME QUY 2 2017 24/07/2017
17:40:00
HAX BCTC HOP NHAT QUY 2 2017 18/07/2017
14:00:00
HAX BCTC ME QUY 2 2017 18/07/2017
14:00:00
HAX - CBTT Giai trinh chenh lech LN Q2 2017 19/07/2017
16:33:00
Quý I/2017 Ngày đăng Xem online Tải về
HAX BCTC HOP NHAT QUY 1 2017 13/04/2017
16:23:00
HAX BCTC ME QUY 1 2017 13/04/2017
16:23:00
HAX Giai trinh loi nhuan Quy 1 2017 24/04/2017
10:47:00