báo cáo tài chính
Quý IV/2022 Ngày đăng Xem online Tải về
HAX - Giải trình kết quả kinh doanh 2022 sau kiểm toán 22/02/2023
13:00:51
HAX - Báo cáo kiểm toán năm 2022 - Riêng 22/02/2023
12:30:52
HAX - Báo cáo kiểm toán năm 2022 - Hợp nhất 22/02/2023
12:29:17
HAX - Giải trình Hoạt động kinh doanh Hợp nhất Q4/2022 30/01/2023
18:54:59
HAX - Báo cáo tài chính Hợp nhất Q4/2022 30/01/2023
18:54:03
HAX - Giải trình Hoạt động kinh doanh Công ty mẹ Q4/2022 16/01/2023
15:20:02
HAX - Báo cáo tài chính Riêng Q4/2022 15/01/2023
08:20:00
Quý III/2022 Ngày đăng Xem online Tải về
HAX - Giải trình Kết quả kinh doanh Q3/2022 và lũy kế 9 tháng 2022 13/10/2022
08:15:21
HAX - Báo cáo tài chính Hợp nhất Q3/2022 13/10/2022
15:40:46
HAX - Báo cáo tài chính Riêng Q3/2022 13/10/2022
15:40:14
Quý II/2022 Ngày đăng Xem online Tải về
HAX_ Giải trình KQKD Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2022 20/07/2022
10:27:17
HAX_ Báo cáo soát xét Kiểm toán 6 tháng đầu 2022_Hợp nhất 20/07/2022
10:25:54
HAX_ Báo cáo soát xét Kiểm toán 6 tháng đầu 2022_Riêng 20/07/2022
10:25:23
HAX - Giải trình Hoạt động kinh doanh Q2/2022 20/07/2022
10:19:03
HAX_ Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2022 20/07/2022
10:15:04
HAX - Giải trình Hoạt động kinh doanh Q2/2022 11/07/2022
16:14:52
HAX - Báo cáo tài chính Riêng Q2/2022 11/07/2022
12:02:45
Quý I/2022 Ngày đăng Xem online Tải về
HAX - Báo cáo tài chính Hợp nhất Q1/2022 19/04/2022
12:31:21
HAX - Báo cáo tài chính Riêng Q1/2022 19/04/2022
12:30:56
HAX - Giải trình Hoạt động kinh doanh Q1/2022 19/04/2022
12:30:21