công bố thông tin
Tổng hợp/2024 Ngày đăng Xem online Tải về
HAX - Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 24/03/2024
16:21:51
HAX - NQ HĐQT 05- Cập nhật dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 13/03/2024
16:23:58
HAX - NQ HĐQT 04- Cập nhật dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 02/03/2024
15:02:33
HAX - NQ HĐQT 03 - Thông qua dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 20/02/2024
08:13:59
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2024_HOSE 31/01/2024
17:12:46
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2024_VSD 30/01/2024
11:10:35
HAX - NQ HĐQT 02 - Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 26/01/2024
16:09:21