công bố thông tin
Tổng hợp/2016 Ngày đăng Xem online Tải về
HAX CBTT dieu chinh chuc danh Ong Tran Quoc Hai PTGD 04/01/2016
15:59:00
HAX CBTT thay doi Giam doc chi nhanh Ha noi 06/01/2016
13:15:00
HAX CBTT Thay doi nguoi dung dau Chi nhanh Ha Noi 15/01/2016
10:09:00
HAX TB giao dich co phieu HAX cua SAMCO 26/01/2016
16:45:00
HAX Bao cao so huu co dong lon (Hoang Duc Hung) 04/02/2016
16:05:00
HAX Bao cao thay doi so huu CDL (Hoang Duc Hung) 24/02/2016
17:19:00
HAX TBGD (Vu Thi Hanh) 25/02/2016
15:34:00
HAX Thong bao NDKCC to chuc DHDCD TN 2016 29/02/2016
08:54:00
HAX Bao cao KQGD CP (Tong Cong ty Co khi Giao thong Van Tai Sai Gon - TNHH 1 TV) 03/03/2016
09:42:00
HAX BCKQGD (Vu Thi Hanh) 03/03/2016
14:32:00
HAX TBGD (Chu Ngoc Huyen-GD tai chinh) 04/03/2016
10:53:00
HAX TBGD (Tran Quoc Hai - PTGD) 04/03/2016
10:53:00
HAX -Bao cao ve thay doi so huu CDL (Hoang Duc Hung) 10/03/2016
14:26:00
HAX CBTT NQHDQT ve thong nhat ngay to chuc DHDCD TN nam 2016 va Thong bao hop DHDCD TN nam 2016 24/03/2016
08:49:00
HAX CBTT tu nhiem va bo nhiem TVHDQT 28/03/2016
15:48:00
HAX CBTT NQ ve viec tu nhiem cua TVHDQT (Tang Thi Thu Ly) 04/04/2016
16:04:00
HAX CBTT NQ-BB DHDCD TN 2016 va duong link cbtt cac tai lieu da duoc thong qua tai DHDCD TN 2016 11/04/2016
11:09:00
HAX CBTT ve viec Bau Chu tich HDQT Cong ty 11/04/2016
11:07:00
HAX BCKQGD (Chu Thi Ngoc Huyen) 12/04/2016
10:43:00
HAX BCKQGD (Tran Quoc Hai) 12/04/2016
10:43:00
HAX CBTT Bau Truong Ban Kiem soat 13/04/2016
13:46:00
HAX Dieu le Cong ty 27/04/2016
17:30:00
HAX CBTT ky HD Kiem toan 13/05/2016
14:31:00
HAX Bao cao ve thay doi so huu CDL (Hoang Duc Hung) 16/05/2016
16:45:00
HAX BC thay doi so huu CDL (Hoang Duc Hung) 24/05/2016
17:25:00
HAX BC thay doi so huu CDL (Hoang Duc Hung) 30/05/2016
17:23:00
HAX Bao cao ve thay doi so huu CDL (Hoang Duc Hung) 07/06/2016
16:31:00
HAX Bao cao khong con la CDL (Hoang Duc HUng) 21/06/2016
17:01:00
HAX BCKQGD (Ta Xuan Thuy) 27/06/2016
15:41:00
HAX Giay phep chao ban co phieu 04/08/2016
08:07:00
HAX Bang cao bach chao ban co phieu de hoan doi va chao mua cong khai 04/08/2016
08:08:00
HAX CBTT Chao mua cong khai co phieu PTM de hoan doi 05/08/2016
14:09:00
HAX TB phat hanh co phieu de hoan doi co phieu thong qua hinh thuc chao mua cong khai 05/08/2016
14:07:00
HAX Bao cao THQT Cong ty 6T 2016 08/08/2016
14:27:00
HAX CBTT Thay doi nguoi dung dau Chi Nhanh Ha Noi 22/08/2016
15:42:00
HAX CBTT Thay doi Giay Chung nhan dang ky doanh nghiep chi nhanh Cong ty 01/09/2016
16:18:00
HAX BCKQGD Chao mua cong khai 21/09/2016
11:03:00
HAX BCKQ Phat hanh them co phieu do hoan doi 27/09/2016
16:56:00
HAX CBTT thay doi so luong co phieu luu hanh bieu quyet 27/09/2016
15:52:00
HAX CBTT Dieu le Cong ty 10/10/2016
15:24:00
HAX CBTT NQHDQT Thong qua ket qua hoan doi CP 10/10/2016
15:23:00
HAX CBTT Giay Chung nhan dang ky doanh nghiep dang ky thay doi lan thu 20 20/10/2016
15:34:00
HAX CBTT NQHDQT ve viec thanh lap chi nhanh va Quyet dinh bo nhiem nguoi dung dau 28/10/2016
14:59:00
HAX CBTT Giay Chung nhan dang ky doanh nghiep Chi nhanh Kim Giang 02/11/2016
16:40:00
HAX CBTT MAU CON DAU KIM GIANG 07/11/2016
15:12:00
HAX Quyet dinh thay doi niem yet co phieu 08/12/2016
09:24:00
HAX Thong bao giao dich co phieu phat hanh them 12/12/2016
09:40:00
HAX Bao cao so huu CDL (Hoang Duc Thanh) 12/12/2016
14:30:00
HAX BC so huu CDL (Hoang Duc Hung) 12/12/2016
14:32:00
HAX Thong bao giao dich co phieu nguoi co lien quan (Chu Thi Tuyet Hanh ) 06/01/2017
17:29:00
HAX Bao cao so huu CDL (Cong ty TNHH Nhua Phuoc Thanh) 20/01/2017
17:20:00
HAX Bao cao thay doi so huu CDL (Cong ty TNHH Nhua Phuoc Thanh) 24/01/2017
13:26:00
HAX Bao cao tinh hinh quan tri Cong ty nam 2016 24/01/2017
17:22:00
HAX CBTT NQHDQT CHOT DANH SACH TO CHUC DHDCD TN NAM 2016 01/03/2017
16:27:00
HAX CBTT THOGN BAO CHOT DANH SACH TO CHUC DHDCD TN NAM 2016 01/03/2017
16:29:00
HAX Thong bao NDKCC to chuc DHDCD TN 2016 03/03/2017
14:48:00
HAX Bao cao thuong nien nam 2016 28/03/2017
17:46:00
HAX Cong van CBTT bo sung noi dung BCTN nam 2016 va 2017 28/05/2018
17:26:00
HAX BC THUONG NIEN 2016 E 28/05/2018
17:26:00