công bố thông tin
Tổng hợp/2019 Ngày đăng Xem online Tải về
HAX CBTT Phát hành cổ phiếu ESOP 2019 (26/06/2019) 26/06/2019
13:31:14
HAX CBTT Ký kết hợp đồng kiểm toán năm 2019 17/06/2019
08:58:40
HAX CBTT NQHĐQT _ Về CT phát hành cổ phiếu cho người lao động ESOP 2019 13/06/2019
16:11:16
HAX Bao cao giao dich co phieu nguoi noi bo _ Nguyen Dang Quang _ 120419 12/04/2019
19:07:53
HAX So Chung khoan HCM thong bao ve ngay dang ky cuoi cung thuc hien chi tra co tuc bang tien nam 2018 11/04/2019
18:38:52
HAX Thong bao ve ngay dang ky cuoi cung va xac nhan danh sach nguoi so huu chung khoan _ So 641/TB-CNVSD 04/04/2019 05/04/2019
13:12:28
HAX Thong bao ve ngay dang ky cuoi cung thuc hien chi tra co tuc bang tien nam 2018 03/04/2019
15:23:35
HAX Thong bao giao dich co phieu cua nguoi noi bo cty _ Nguyen Dang Quang 27/03/2019
15:17:56
HAX Nghi quyet HDQT so 07_Bau CT HDQT nhiem ky 2019-2024 & Bo nhiem TGD 26/03/2019
13:23:35
Nghi quyet & Bien ban hop Dai hoi dong co dong nam 2019 - Hax 24/03/2019
10:00:00
HAX CBTT Tai lieu Dai hoi cong dong cap nhat 21/03/2019
10:42:39
HAX Bao cao ket qua giao dich co phieu quy 20/03/2019
09:35:36
HAX CBTT Website hoat dong tro lai 12/03/2019
15:00:00
HAX Bao cao thuong nien nam 2018 22/02/2019
14:18:00
HAX NQHDQT ve viec xac dinh khoang gia mua lai co phieu 15/01/2019
14:36:00
HAX NQ HĐQT ve viec dau tu vao Cong ty con 17/01/2019
14:00:00
HAX CBTT ve hoat dong website Cong ty 19/01/2019
13:32:00
HAX CBTT giao dich CPQ 01/02/2019
17:25:00
HAX NQ HDQT vv tc DHDCDTN 2019 12/02/2019
17:24:00
HAX TB NDKCC tham du DHDCDTN 15/02/2019
15:53:00
HAX CBTT NQ HDQT ve viec dieu nhinh nguon mua co phieu quy 18/02/2019
17:41:00
HAX CBTT ve viec mua co phieu quy Cong ty 21/02/2019
14:16:00
HAX Tai lieu hop DHDCD nam 2019 13/03/2019
11:00:00